سوابق فعالیتهای انتشاراتی

  

  • جانشین سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجلهء تعامل انسان و اطلاعات (از بهمن 1392)
  • عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه برنامه ریزی درسی: نظریه و عمل. (از مهرماه 1391)
  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات كتابداري و نسخه‌شناسي (از مهرماه 1391)
  • عضو هیئت تحریریه کتاب ماه کلیات وابسته به خانه کتاب (از تیر 1386 تا 1393)
  • عضو هیئت تحریریه مجله  Evidence Based Library and Information Practice  دانشگاه آلبرتا،  ( از اسفند 84 تا کنون)

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است