عضویت در مجامع علمی

  • عضو پیوسته انجمن علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران،‌ (ILISA) [1] (از 1379 تا کنون با شماره عضویت  یک!)
  • عضو انجمن متخصصین اطلاع‌رسانی امریکا (ASIS&T [2])، (از تیر 1383 تا شهریور 1387)
  • عضو پیوسته انجمن متخصصین کتابداری و اطلاع‌رسانی انگلستان CILIP [3] (از اسفند 1382 تا آذر 86)
  • عضو دانشجویی انجمن متخصصین رایانه انگلستانBCS[4] (از شهریور 1383 تا آذر 1385)

 [1]Iranian Library and Information Science Association

[2] American Society for Information Science and Technology

[3] Charted Institute of Library and Information Professionals

[4]British Computer Society 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است