محيط وب به مثابه موضوع تحقيق

مقالۀ حاضر شبکۀ جهان گستر وب را همچون کانونی محوری در بسياری از مطالعات نوينِ چندين رشتۀ علمی تلقی می کند که پيوندی مفهومی ميان مباحث اصلی اين مطالعات برقرار ساخته است. در يک طبقه بندی کلی، برخی از اين رشته ها، نظير مهندسی کامپيوتر، بيشتر بر وجوه فنی اين شبکۀ جهانی تأکيد دارند و در مقابل، رشته هايی چون علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش شناسی، بر وجوه کاربردی و اجتماعی آن متمرکزند. به رغم تفاوت در رويکرد اين دو گروه، مطالعات مرتبط با شبکۀ وب، همگی بر بنياد وب استوارند و بدون وجود اين شبکه، طرح چنين تحقيقاتی ممکن نيست. بر اين اساس، فارغ از رويکرد فنی يا انسانی، هرگاه تحقيقی با هدف بررسی وجه يا وجوهی از تأثيرات شبکۀ وب بر فعاليت های فردی و مناسبات اجتماعی انجام شود، در مقوله ای کلی با عنوان «مباحث پژوهشی وب بنياد» قابل طرح خواهد بود. به اين ترتيب، طيفی وسيع از موضوع های پژوهشی در اين قلمرو گسترده قابل طرح است. مثلاً تبيين پيامدهای مثبت و منفی فردی و اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی مبتني بر وب، نقش شبکۀ وب در توليد و توسعۀ سرمايۀ اجتماعی و کاربردهای اين شبکه در توسعۀ آموزش در سطوح مختلف، ازجمله مباحث وب بنياد هستند. برای تبيين بيشتر اين موضوع، مقالۀ حاضر نمونه هايی از پژوهش هایو بنياد را در رشته های علوم ارتباطات، جامعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی، علو م تربيتی و مهندسی کامپيوتر معرفی می کند. علاوه بر اين، مروری بر محورهای موضوعی همايش بين المللی «علم وب »، مثالی ديگر از تحقيقات و بنياد است که زمينه ساز پژوهش های ميان رشته ای و نويدبخش دستاوردهاي علمی ارزشمندی در آينده خواهد بود ... متن کامل در فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3,4 (پاییز و زمستان 1393)، صفحات 301-308.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است