کتاب های فارسی

  1. منصوریان، یزدان (1393) روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تهران: سمت.
  2. منصوریان، یزدان (1389). مبانی نگارش علمی. تهران: نشر کتابدار. 263 ص. (چاپ دوم، 1389 و چاپ پنجم 1392)
  3. ریاحی‌نیا، نصرت و منصوریان، یزدان (1393) تعامل انسان و اطلاعات (مجموعه مقالات همایش). تهران: چاپار.
  4. فتاحی، رحمت‌الله و منصوریان، یزدان (1381). مدیریت نشریه‌های ادواری: جنبه‌های نظری و کاربردی گزینش، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات ادواری‌ها. تهران: انتشارات دبیزش. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است